گزارش پوش نوتیفیکیشن

برای ورود به این بخش، از تب «پوش نوتیفیکیشن» وارد «گزارش‌های پوش» شوید. در این صفحه، نمودار ارسال موفق و کلیک روی نوتیفیکیشن برحسب تاریخ، نمودار دایره‌ای کمپین‌های برتر بر حسب CTR و نمودار خطی عضوگیری روزانه نشان داده شده است.

گزارش پوش نوتیفیکیشن
در بخش پایین‌تر، نمودار زیر را مشاهده می‌کنید:

گزارشات پوش نوتیفیکیشن

نمودار آبی رنگ، تعداد عضوهای اضافه‌شده را نشان می‌دهد و نمودار قرمز، تعداد عضوهای ریزش‌کرده. برای اینکه تعداد اعضای پوش شما همیشه رو به افزایش باشد و دچار ریزش زیاد اعضا نشوید، پیشنهاد می‌کنیم کمپین‌های خود را به صورت سگمنت‌بندی شده ارسال کنید. در‌این‌باره در بخش‌های بعدی (کاربرد تگ و گروه‌بندی مخاطبان) به‌طور کامل توضیح داده‌ایم.